Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje vyžadované pri nákupe v našom internetovom obchode zhromažďujeme výlučne pre potreby rýchleho a bezpečného vybavenia vašej objednávky.

Internetový obchod www.protechnika.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, čo znamená že Vaše osobné údaje sú ukladané v zabezpečenej databáze a za žiadnych okolností nie sú prístupné tretím osobám.

Dňa 01.07.2013 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tento zákon nahrádza pôvodný zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, platný a účinný ku dňu 30.06.2013.

Ktoré údaje potrebujeme?
Pri nákupe v našom internetovom obchode www.protechnika.sk vyžadujeme od našich zákazníkov iba tie údaje, ktoré potrebujem poznať pre potreby správneho doručenia tovaru, vytvorenia daňového dokladu alebo vystavenie záručného listu. Pri nákupe potrebujeme poznať nasledovné údaje:

Fyzické osoby (nepodnikatelia)
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
emailová adresa
Adresa doručenia tovaru

Právnické osoby (podnikatelia)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
emailová adresa
Názov firmy
Adresa sídla firmy
IČO, DIČ, IČ DPH
Adresa doručenia tovaru

V prípade registrovaných zákazníkov ukladáme osobné údaje v zabezpečenej databáze, aby ste pri ďalšom nákupe nemuseli všetky údaje zadávať odznova.

Elektronické bankovníctvo
Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby tovaru cez internet sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, vaše meno, prípadne číslo účtu aby sme vedeli platbu správne identifikovať a v prípade potreby vrátiť.

Ako prevádzkovateľ internetového obchodu nemáme prístup k citlivým informáciám akými sú vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Súhlas s používaním osobných údajov
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Spôsob ochrany osobných údajov je popísaný v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budete o ich znení informovaní.

Akékoľvek ďaľšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov vám radi zodpovieme na emailovej adrese info@protechnika.sk