Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho
ProTechnika, s. r. o.
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

Stiahnite si VOP vo formáte .pdf

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia a výklad pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

2. Predávajúcim sa rozumie ProTechnika, s. r. o., so sídlom Palisády 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50634305,
DIČ: 2120408587, 
IČ DPH: SK2120408587, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka 116055/B, Oddiel Sro, (ďalej len ako „predávajúci").

Kontaktné údaje predávajúceho:
ProTechnika, s. r. o., Palisády 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Prevádzkáreň: Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 904 902 919
Email: info@protechnika.sk
Číslo účtu: IBAN: SK92 1100 0000 0029 4403 2850
Konateľ: Marián Blaško

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len ako „kúpna zmluva“). Táto kúpna zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.protechnika.sk (ďalej len ako „internetový obchod“).

Článok 2.
Informácie o tovare a cene

1. Zobrazenie tovaru na stránke internetového obchodu je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia.

2. Zobrazená kúpna cena za tovar zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Cena dopravy je uvedená na stránke internetového obchodu.

3. Zobrazené akcie platia až do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4. Údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene sa môžu líšiť od údajov v ponuke internetového obchodu v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania zásob výrobcov a predávajúceho. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Článok 3.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela spotrebiteľ predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára v internetovom obchode, predmetom ktorého je návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného spotrebiteľom za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tomto návrhu (ďalej len ako „objednávka“). Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s VOP.

2. Po odoslaní objednávky obdrží spotrebiteľ na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka.

3. Po potvrdení doručenia objednávky predávajúci overí dostupnosť a cenu tovaru. Pokiaľ údaje podľa čl. 2 bodu 4 VOP budú odlišné, predávajúci do 24h informuje spotrebiteľa o zmene jednotlivých údajov a akceptáciu objednávky potvrdí až po súhlase spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Akceptáciou objednávky vzniká kúpna zmluva. V prípade, že predávajúci v tejto lehote neinformuje spotrebiteľa o zmene údajov má sa za to, že potvrdením doručenia objednávky došlo zároveň k akceptácii objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, čím vzniká kúpna zmluva.

4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre spotrebiteľa, údaje o predávajúcom (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo zápisu v živnostenskom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 

Článok 4.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., a to:
- Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
- Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
- Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 7 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z..
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (viď Príloha č. 1 uvedená dolu) písomne, elektronickou poštou na adrese info@protechnika.sk alebo osobne v prevádzkarni predávajúceho na adrese Černyševského 26, 851 01 Bratislava. Spotrebiteľ má právo v rámci lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej „obvyklé vyskúšanie").

3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je znečistený, používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 5.
Dodacie a platobné podmienky

1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na stránke internetového obchodu.

2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa odseku 2. tohto článku VOP, ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej spotrebiteľom, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.

4. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak.

5. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a spotrebiteľom dohodnuté (ďalej len „Miesto dodania“).

6. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a spotrebiteľom dohodnutý (ďalej len „Časový rozsah“).

7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar spotrebiteľovi na Miesto dodania a v Časovom rozsahu, spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru. Spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky a doklad totožnosti. V opačnom prípade je predávajúci alebo zástupca predávajúceho poverený doručiť tovar oprávnený odoprieť odovzdanie tovaru.

8. Ak bude dodanie tovaru zmarené z dôvodu na strane spotrebiteľa alebo v prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov neúspešného doručovania tovaru.

9. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti predávajúceho alebo zástupcu predávajúceho povereného doručiť tovar. V prípade zistenia existencie vady tovaru alebo jeho obalu je predávajúci alebo zástupca predávajúceho povinný umožniť spotrebiteľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo zástupca predávajúceho poverený doručiť tovar. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne spotrebiteľ odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto VOP uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 

Článok 6.
Kúpna cena a spôsob jej úhrady

1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

1.1 Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Platba prevodom vopred. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 48 hodín, pričom tovar bude odovzdaný, resp. expedovaný až po pripísaní Celkovej ceny na náš bankový účet.
  2. Kartou online - Shoptet Pay. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet Pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 48 hodín, pričom tovar bude odovzdaný, resp. expedovaný až po pripísaní Celkovej ceny na náš bankový účet.
  3. Dobierkou pri doručení kuriérom. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
  4. V hotovosti, alebo kartou pri osobnom odbere. V hotovosti, alebo kartou je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzkarni. V prípade platby v hotovosti, alebo kartou pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru. 

2. Ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu a prípadné náklady na doručenie tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena vrátane prípadných nákladov na doručenie pripísaná na účet predávajúceho. V takom prípade lehota na doručenie tovaru začína plynúť až dňom pripísania kúpnej ceny vrátane prípadných nákladov na doručenie na účet predávajúceho.

3. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

4. V prípade tovaru určeného osobitne pre konkrétneho spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, prípadne tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže predávajúci spotrebiteľovi účtovať zálohovú platbu vo výške maximálne 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

Článok 7.
Reklamačný poriadok

1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese info@protechnika.sk, alebo osobne v prevádzkarni predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

2. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.

3. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu buď originál daňového dokladu, ktorý slúži ako záručný list, alebo  originál záručného listu (ak bol k tovaru dodaný), pričom predávajúci môže odoprieť prevziať reklamovaný tovar, ktorý je znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

4. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.

5. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, spotrebiteľ je okrem splnenia podmienok uvedených v bode 4. písm. a) a c) tohto článku povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety.

6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí tovaru spotrebiteľom, ako aj po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

7. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou, v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, ak to vyplýva z povahy tovaru aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

8. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

10. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

12. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

15. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

16. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

17. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie a o vybavení reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

18. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

19. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ProTechnika, s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

20. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Článok 8.
Osobné údaje a ich ochrana

1. Predávajúci oznamuje spotrebiteľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

2. Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 ZoOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

3. Spotrebiteľ môže tiež zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 ZoOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pre registráciu do internetového obchodu, čím sa zvýši komfort a úspora času spotrebiteľa pri ďalších nákupoch.

4. Ak spotrebiteľ v procese objednávania začiarkne súhlasné pole "Súhlasím so zaslaním hodnotiaceho dotazníku k nákupu", spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, číslo objednávky internetového obchodu, zoznam nakúpených tovarov) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894).

5. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

6. Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto VOP,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí spotrebiteľovi objednaný tovar,
c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom,
d) že bude spracúvať osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ (prípadne adresa na doručenie tovaru), číslo telefónu, emailovú adresu a ostatné údaje súvisiace s objednávkou,
e) že požadované osobné údaje je spotrebiteľ povinný poskytnúť.

7. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZoOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

8. Predávajúci oznamuje spotrebiteľovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3. a bod 4. ZoOOÚ pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
- TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. : 10363/N,
- Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko, IČO 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. :3215/B,

- CITY COURIER SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Rovniankova 13, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 918 996, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 68633/B. 

Článok 9.
Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov SR.
4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
5. Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
6. Prílohou týchto VOP Formulár na odstúpenie od zmluvy a Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
7. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za splnenie zmluvných povinností podľa uzavretej kúpnej zmluvy v prípade, že toto nesplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá je nezávislá na vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku tuto prekážku predvídala. Jedná sa najmä o prírodné katastrofy (záplavy, zemetrasenia, epidémie, pandémie a obdobné situácie ohrozujúce život či zdravie a pod.), zásahy štátu, vojny, teroristické útoky, stávky či výluky, prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takéto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane Predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností a po dobu trvania týchto okolností, keď sa Predávajúci nedostane do oneskorenia. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov Predávajúceho. O tom, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť nastali, je Predávajúci Kupujúceho povinný informovať ihneď, ako to bude technicky možné. Prípadné oneskorenie nie je dôvodom reklamácie.

Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Príloha č. 2 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Predávajúcemu: ProTechnika, s. r. o. , so sídlom Palisády 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50634305, DIČ: 2120408587, IČ DPH: SK2120408587, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka 116055/B, Oddiel Sro, Email: info@protechnika.sk, Prevádzkareň: Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :
.............................................................................................................................................................................

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ................................................................................................................

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............................................................................................

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............................................................................................................

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ............................................................................

— Dátum ...........................

(*) Nehodiace sa prečiarknite. 

Príloha č. 2
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese ProTechnika, s. r. o., so sídlom Palisády 9, 811 03 Bratislava, email: info@protechnika.sk , t.č.: +421 904 902 919. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete aj v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.protechnika.sk, prípadne na email info@protechnika.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti.